โชว์รูมประเทศไทย บุญใหญ่แผ่นดินแม่

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โดย ไทยรัฐออนไลน์  |

มหาราชินี…สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการกองทุนลุมพินีสถาน โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายสงฆ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฝ่ายฆราวาส

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ บอกว่า ความสำเร็จในวันนี้ ถือเป็นมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์สำหรับคนไทย ในดินแดนที่ประสูติพระพุทธเจ้า

นับตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากกองทุนพัฒนาลุมพินี รัฐบาลเนปาล ตลอดจนคณะกรรมการมรดกโลก ให้บูรณปฏิสังขรณ์…วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

“เราได้แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่…เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยว่า การบูรณะครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณะครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่พุทธปรินิพพาน ครั้งแรกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ครั้งที่สองโดย ฯพณฯ อูถั่น เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ”

การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ บูรณะเสาหินอโศก การจัดสร้างลานสวดมนต์และลานปฏิบัติธรรม จำนวน 10 ลาน ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินโดยรอบมหาวิหารมายาเทวี (จุดที่ประสูติ) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้ให้สวยงามดุจดังอดีตกาล สร้างถนนทางเข้าสู่บริเวณ “สวนศักดิ์สิทธิ์”

สร้างอาคารศูนย์บริการผู้ปฏิบัติธรรม ตั้งชื่อว่าอาคาร “พลังศรัทธาไทย” ขนาด 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพยาบาลฉุกเฉิน ห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา พร้อมห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 40 ห้อง และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับพวกเราชาวไทยที่หล่อหลอมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวคือ การจัดสร้างพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร “พระพุทธเจ้าน้อย” หรือ “Baby Buddha” ขนาด 3.55 เมตร นำไปประดิษฐาน ณ บริเวณทางเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวี จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ

ท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล บอกว่า ความสำเร็จวันนี้เป็นความสำเร็จของพุทธบริษัทชาวไทยทั้งประเทศที่ได้ร่วมกันทำบุญให้กับผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญ แต่ประโยชน์ใช้สอยจะเป็นของผู้ที่เดินทางมาลุมพินี…มาสถานที่ประสูติทั่วโลก

“…เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาใช้ห้องน้ำ มาใช้สถานที่ แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางลุมพินีวัน หรือเนปาลก็สามารถมาใช้สถานที่นี้เป็นที่ประชุมในวาระโอกาสใดๆก็ได้”

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามี 4 แห่ง ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และนิพพาน…สี่แห่งนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใครได้ทำให้สังเวคธรรมเกิดขึ้น จะมีความห้าวหาญ มีกำลังเพียงพอแก่การไม่ตกนรก สถานที่สี่แห่งนี้เสมือนที่นัดพบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีพลังที่สุด

“ชาวโลกทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนับเป็นพันๆล้านทั่วโลกมีความหมายปองที่จะมาที่ทั้งสี่แห่งนี้ มาไหว้พระแล้วก็ไป แต่ที่ลุมพินีเคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งพระพุทธเจ้า เป็นป่าใหญ่ แล้วก็ทรุดโทรม…ที่สำคัญในบรรดาที่ทั้งสี่แห่ง ถ้าไม่มีที่เกิด…ทั้งสามแห่งก็ไม่มี”

“แผ่นดินแม่” ที่ประสูติพระพุทธเจ้า ท่านเจ้าคุณพระเทพ-โพธิวิเทศ แสดงธรรมไว้ว่า แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าประสูติ บุคคลที่ให้กำเนิดคือพระนางสิริมหามายา พระนางเป็นพุทธมารดา เสด็จมาที่นี่แล้วให้การเกิด อยู่ได้เพียง 7 วันก็เสด็จทิวงคต

แผ่นดินนี้จึงเป็นแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเองว่าเป็นแผ่นดินที่ควรจะรองรับฝ่าพระบาท…ฉะนั้นที่ตรงนี้จึงมีคำว่า “แม่” เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ใครมาถึงที่ตรงนี้ก็มักมีความระลึกถึงสิ่ง 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับการเกิด นั่นก็คือ การเกิดของเรา, การเกิดของบุคคลที่ท่านให้เราเกิดคือพ่อแม่ และ การเกิดของบุคคลที่เราให้เขาเกิด ลูกเต้าเหล่ากอของเรา

“ลุมพินี”…จึงมีพลังมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการเกิด คนที่มาทำบุญที่นี่หรืออยากจะทำบุญที่นี่ ทำได้ 4 ทาง ทำกับพระที่บ้าน ใครมีแม่อยู่ที่บ้านก็ช่วยดูแลแม่ตัวเอง บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นแม่ของลูก…ก็ดูแลเขาดีๆ นั่นคือการทำบุญอย่างที่หนึ่ง ถัดมา…ทำบุญให้แม่ของประเทศ ทำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยและสุดท้ายทำบุญให้กับแม่ของโลกกับพระนางสิริมหามายาในสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า

“ความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ ที่เราทำห้องน้ำเราเริ่มต้นมาจากการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติแล้ว งดงามแล้ว มีที่เดินแล้ว มีที่ไปแล้ว เมื่อคนเดินทางมามากๆเราก็มีสถานที่ไว้ดูแล”

ผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าชาติใด เรามีสถานพยาบาล…เจ็บป่วยก็เข้ามารักษาได้ มีที่ดื่มน้ำชา กาแฟ มีสถานที่รองรับพระมหาเถระ มีที่ดูแลคนพิการ แล้วก็ยังมีที่ผู้ให้เดินทางมาแสวงบุญได้เข้ามาพักกัน

การสร้างที่ว่าสำคัญอย่างไร…เราสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้เสมือนเป็น “โชว์รูมประเทศไทย” โฆษณาประเทศไทยโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นที่ประกาศเกียรติคุณ เป็นหน้าเป็นตาของคนไทยทั้งชาติ

พลังศรัทธา…สะพานบุญจากประเทศไทยสู่แผ่นดินแม่ เพื่อจะฟื้นฟูลุมพินีวัน ถือเป็นการให้ของขวัญวันเกิดกับตัวเราเองว่า…“ชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ชาติหน้าไม่แน่ หากชาติหน้าเกิดใหม่ ขอให้เกิดในแผ่นดินดีๆ ในบิดามารดาดีๆ เกิดในชีวิตที่ดีๆ”

เราได้ร่วมกันสร้างเครดิตให้กับประเทศ เสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ มาประกาศความเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยโดยใช้ศาสนา

เรียกได้ว่า…“เรามาเพื่อจะเป็นผู้ให้ ทำอะไรแล้วมันเบา”

ศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญ เราทำงานที่ใดก็ตามแต่ เราต้องมีศรัทธา ศรัทธาคือความเชื่อ

เชื่อในอะไร…หนึ่งเชื่อในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ พระองค์เป็นบุคคลต้นแบบให้เราปฏิบัติหน้าที่การงานได้สมบูรณ์ทั้งทางโลก ทางธรรม เรามีความศรัทธาบุคคลต้นแบบคือมนุษย์ต้นแบบก่อน

สอง…มีความศรัทธาต่อตัวเราเอง มีความเชื่อมั่นต่อตัวเราเอง เชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธ เราต้องทำงานเพื่อที่จะได้ประกาศถึงความเป็นผู้มีศาสนาแล้วมีศักยภาพ พระพุทธเจ้าสอนอยู่นี่เอง…อยู่ที่ลุมพินีวัน พระองค์เกิดมาจาก

ท้องแม่ พระองค์ตรัสว่า…“เราเป็นผู้เลิศที่สุด เราประเสริฐที่สุด เราเจริญที่สุด”

คำว่า “เรา” พระองค์ตรัสแทนมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์นี่แหละเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ไม่มีใครจะประเสริฐเกินกว่ามนุษย์ เทวดาทั้งหลายในโลกหล้าจะไม่สามารถลิขิตชีวิตมนุษย์ที่มีคุณธรรมเต็มได้เลย ที่ตรงนี้จึงมีความศรัทธาต่อตัวเราเองว่า ทุกอย่าง สำเร็จด้วยมือเรา

และสาม…เรามีศรัทธาต่อกฎแห่งกรรมว่าเราทำมากได้มาก…ทำน้อยได้น้อย ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป ทำดีได้ดี…ทำชั่วได้ชั่ว

“ศรัทธา” จะทำทุกอย่างได้อย่างไม่มีเงื่อนไข “ศรัทธา” เป็นสิ่งที่จับต้องได้ พิสูจน์ได้.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*